RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma SmartSort Company Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań przetwarza
informacje pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak
m.in. uczestniczenie w różnego typu targach oraz rejestrowanie
podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez kontakt mailowy lub
telefoniczny prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów
gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem
zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą
należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności
od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby
której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy przedstawić Państwu

Klauzulę informacyjną dla Klientów SmartSort Company Sp. z o. o. Sp. k.

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części:
RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SmartSort Company Sp. z o.
o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 406,
61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD
REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000729195, zwana dalej
Administratorem.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw
prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej
na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres biuro@smart-sort.pl

3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich
w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i emailingowych
zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy
Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku
z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane:

4.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią,

4.2. w celu oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja
naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego,
w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami
współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa
potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa
dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa
preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile
w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób
zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy,
której jesteście Państwo stroną.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

5.1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie
którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych
w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy,
że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione
podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu
oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

6. Okres przechowywania danych.

6.1. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym
do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy,
że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się
roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego
i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
6.2.dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

7. Udostępnianie danych osobowych.

7.1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi
współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć
dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),takie jak na przykład:
firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego.

8.1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne
do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook
oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności
UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca
2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww.
porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie
z art. 45 RODO;

8.2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych
przekazanych do państwa trzeciego.

9. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

9.1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych
osobowych,

9.2. żądania od Administratora sprostowania (poprawiania)Państwa
danych osobowych,

9.3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

9.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych,

9.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

9.6.przenoszenia Państwa danych osobowych,

9.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny,
ale jest konieczne do:

10.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub
zleceń / zamówień / proform;

10.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie
innych usług Administratora.

11. Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane
osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.